qTranslate:
HOTLINE 0909 246 166

Founder & VP of Engineering

Thạc sĩ khoa học máy tính trường ĐH Đà Nẵng. Hoàn tất bằng Tiến sĩ khoa học máy tính tại trường ĐH Đà Nẵng và ĐH Grenoble, Pháp. Hiện đảm nhận vị trí Phó Giám Đốc Trung tâm Phát triển phần mềm tại ĐH Đà Nẵng.