qTranslate:
HOTLINE 0909 246 166

Founder & Chairman

Dr. Thành đã công tác nhiều năm trong vài trò giáo sư, cố vấn cho các trường đại học hàng đầu, tổ chức kinh tế, chính phủ trên thế giới về phát triển kinh tế và đầu tư đa ngành.